تصاویر تأمل برانگیز و خفت بار از درگیری دیروز عناصر منافقین با پلیس آلبانی

تصاویر تأمل برانگیز و خفت بار از درگیری دیروز عناصر منافقین با پلیس آلبانی چقدر دقیق گفت حاج قاسم عزیزمان : 《والله هر کس تیری به سمت این نظام انداخت آواره شد».

تصاویر تأمل برانگیز و خفت بار از درگیری دیروز عناصر منافقین با پلیس آلبانی

چقدر دقیق گفت حاج قاسم عزیزمان : 《والله هر کس تیری به سمت این نظام انداخت آواره شد».